Kiedy muszę zatrudnić, a kiedy mogę wynająć służbę BHP?

 

Chcąc czy nie chcąc każdy pracodawca zatrudniający choć jednego pracownika na podstawie stosunku pracy, jest zobowiązany zapewnić wykonywanie zadań przewidzianych dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Służba BHP stanowi swego rodzaju organ opiniodawczo-doradczy pracodawcy, który w założeniach ma wyręczyć pracodawcę w zajmowaniu się szeroko pojętym BHP w firmie.

A kto mógłby objąć stanowisko służby BHP? Tutaj masz kilka możliwości:

 

 

1. Sam jako pracodawca mogę pełnić zadania służby BHP jeśli:

•    posiadam ukończone szkolenie specjalistyczne stricte dla „służby bhp” lub „pracodawców wykonujących zadania służby bhp” 

•    zatrudniam do 10 pracowników

•    zatrudniam do 20 pracowników i jestem zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

A co mam zrobić w sytuacji, kiedy nie potrafię swobodnie poruszać się wśród np. technicznych warunków obiektów budowlanych, zasadniczych i minimalnych wymagań dla maszyn i urządzeń oraz pozostałej ogromnej liczby przepisów dotyczących BHP, bądź też w natłoku pracy nie mam czasu na spokojną i dokładną analizę występujących zagrożeń? W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie wykonywania tych zadań specjalistom spoza zakładu pracy czyli firmie zewnętrznej.


2.    W sytuacji gdy zatrudniam do 100 pracowników, mogę:
•    stworzyć całą służbę BHP zatrudniając specjalnie na to stanowisko pracownika na całym etacie lub na części etatu
•    poprzestać jedynie na tak zwanym „powierzeniu zadań służby bhp” i wtedy obowiązki te przekazuję pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, o ile posiada odpowiednie kwalifikacje 
•    jeśli nie mam w firmie kompetentnych pracowników mogę wynająć do prowadzenia spraw BHP specjalistę spoza zakładu pracy, zatrudnionego w firmie zewnętrznej świadczącej usługi w omawianym zakresie. W tym przypadku potrzebna będzie jedynie zwykła umowa handlowa, a usługę będzie można rozliczyć w oparciu o fakturę VAT.


Pracownik służby BHP oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby BHP, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych zadań oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby, czyli jednym słowem muszą podporządkować się wymaganiom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.


3.    W przypadku, gdy zatrudnienie w moim zakładzie waha się w przedziale od 100 do 600 pracowników muszę obowiązkowo:
•    stworzyć jedno- lub wieloosobową komórkę organizacyjną
•    lub zatrudnić w tej komórce pracownika służby BHP w niepełnym wymiarze czasu.

 

4.    Posiadam duży zakład pracy i liczba zatrudnionych przekracza 600 pracowników? Taka ilość osób obliguje mnie to do tego, aby zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jednego pracownika służby BHP na każdych 600 pracowników.
Liczbę członków służby BHP ustala, co do zasady, pracodawca – biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy.

 

Reasumując i odpowiadając na pytanie „Kiedy muszę zatrudnić a kiedy mogę wynająć służbę BHP” wynika po pierwsze z liczby zatrudnionych pracowników, po drugie z posiadanych przez nich umiejętności i kwalifikacji a wreszcie od specyficznych potrzeb wynikających z charakteru prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej i zaplecza finansowego.

 

Dla głęboko zainteresowanych polecam lekturę:
 

Podstawa Prawna na dzień 23.07.2017
•    art.23711  Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy) 
•    Rozporządzenia Rady Ministrów z 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 ze zm.).

Udostępnij
Udostępnij
Udostępnij
Polub ten post
Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Copyright © BHP Point. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ruda Śląska | 41-706 | 1 Maja 127