top of page

Rola BHP przy umowie o pracę, umowie zleceniu


Kto odpowiada za stan BHP w firmie?

Każdy pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Dodatkowo jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Aby spełnić ten obowiązek, w momencie kiedy zatrudnia nowego pracownika, wysyła go na badania lekarskie. Następnie po podpisaniu umowy o pracę organizuje mu szkolenie wstępne z zakresu bhp. Takie szkolenie może przeprowadzić osobiście, jeśli ukończy odpowiedni kurs dla pracodawców lub wysyła swojego Specjalistę ds. BHP zatrudnionego na etacie, bądź też korzysta z usług firmy zewnętrznej prowadzącej działalność szkoleniową w tym zakresie.

Umowa i co dalej...

Wreszcie gdy pracownik dostarczył już odpowiednie badania lekarskie, podpisał umowę, przeszedł szkolenie wstępne w zakresie bhp, pracodawca wyposaża go w środki ochrony indywidualnej, niezbędne na danym stanowisku pracy. Oczywiście w momencie przekazania środków ochrony indywidualnej powinien również poinformować swych pracowników przed jakimi zagrożeniami będą chroniły ich te środki, podać informacje o nich i zasady ich stosowania. Pamiętajmy także, że każdy pracownik, zanim przystąpi do pracy musi zapoznać się z oceną ryzyka dotyczącą swojego stanowiska pracy, w której znajdzie informacje odnośnie zagrożeń oraz źródeł tych zagrożeń, potencjalnych skutków mających wpływ na jego zdrowie oraz działań profilaktycznych możliwych do podjęcia na stanowisku i w zakładzie pracy. Dodatkowo powinien mieć zawsze możliwość wglądu do aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instrukcje te odnoszą się do stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi oraz zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy.

A kto za to wszystko ma zapłacić?

Otóż nikt inny tylko pracodawca. To na jego barkach spoczywa podpisanie umowy z odpowiednią przychodnią Medycyny Pracy i opłacenie wszelkich, niezbędnych badań lekarskich. Podobnie ze szkoleniami BHP. Zawsze taniej wychodzi, jeśli sam posiada uprawnienia do ich przeprowadzania lub ma BHPowca na etacie. W przeciwnym wypadku musi skontaktować się z odpowiednim ośrodkiem szkoleniowym, który może przeprowadzać tego typu szkolenia i to z ich usług skorzystać i oczywiście zapłacić. W chwili kiedy powyższe sprawy zostaną załatwione przychodzi moment, w którym pracodawca wyposaża swojego nowego pracownika w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Oczywiście rzecz jasna, pracownik otrzymuje wszystko za darmo, bo koszty pokrywa pracodawca.

Tak więc pracownik, który podpisuje umowę o pracę, znajduje się w korzystnej sytuacji ponieważ za nic nie musi płacić, odwrotnie niż pracodawca.

Umowa zlecenie, co wtedy z BHP

W przypadku, gdy zatrudniamy kogoś na umowę zlecenie bazując na Kodeksie Pracy wiemy iż, pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy wszystkim pracownikom, bez względu na to jaki rodzaj umowy z nimi podpisuje. Tutaj pojawia się jednak pewna, acz istotna różnica. Jeśli chodzi o koszty dt. badań lekarskich, szkoleń bhp, zakupu środków ochrony indywidualnej, pracodawca może obciążyć nimi nowego pracownika. Wszystko zależy od tego co zostanie zawarte w treści umowy cywilnoprawnej, czyli umowy zlecenia. Pracodawca może zaproponować, że pokryje koszty w całości lub w pewnej części lub też wszystkie koszty przerzuci na pracownika. W takiej sytuacji nowy pracownik będzie musiał sam zorganizować i opłacić sobie badania lekarskie, szkolenia bhp oraz zakupić środki ochrony indywidualnej.

Reasumując

Za to by w zakładzie pracy pracowało się bezpiecznie odpowiada zawsze pracodawca. Aby wywiązać się z tego obowiązku każdy nowo przyjęty pracownik powinien przejść badania lekarskie, odbyć szkolenie wstępne bhp i przystąpić do pracy na swoim stanowisku wyposażony w odpowiedni rodzaj środków ochrony indywidualnej. Niezależnie od tego jaki rodzaj umowy zaproponujemy naszemu nowemu pracownikami, czy to będzie umowa o pracę, bądź też umowa zlecenie, wszystkie powyższe aspekty muszą być spełnione. Jedyna różnica polega na tym, że w zależności od rodzaju umowy, to pracodawca albo pracownik zapłaci za ich realizację.

Podstawa prawna na dzień 24.08.2017r.

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141.), tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1666),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

162 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page